Moto Kurye

Moto kurye hizmeti �stanbul'da bir noktadan di�er bir noktaya ula�t�r�lmas� gereken g�nderilerinizi motorize ekiplerce en k�sa s�rede ula�t�r�lmas�d�r.


Moto kuryeci �stanbul�un b�t�n semt ve il�elerinde sizlerden online veya telefonla gelen sipari�lerinizi al�p h�zl� , dikkatli,temiz,sorunsuz,hasars�z, trafikten ve karma��k adreslerden dolay� ara�la yeti�mesi zor durumlarda olan zarf, paket, davetiye, pasaport, u�ak bileti vb gibi g�nderilerin t�m� adresine ula�mas� sa�layan motorla �al��an i�ini ve istanbulu ve adreslerini iyi bilen ki�idir.


Moto kuryelerimiz g�nderilerinizi en k�sa s�rede masan�zdan al�p g�ndermek istedi�iniz g�zergah �zerinde ba�ka bir m��terinin de sipari� vermesi durumunda kuryemizin di�er m��terilere de u�ray�p ayn� g�zergaha evrak al�p teslimat� yapmas�d�r. Bu t�r g�nderilerin teslimat s�resi mesafeye ba�l� olarak maksimum 3 saattir.


Kurye Telefon

Moto Kurye

Sosyal A�lar

Mecidiyek�y Kurye Facebook Mecidiyek�y Kurye Twitter Mecidiyek�y Kurye Google+ Mecidiyek�y Kurye Pinterest Mecidiyek�y Kurye - Sitemap

Moto Kurye

�leti�im Bilgileri

Sayfa Ba��